Condicions generals

Condicions generals del servei a VIVENCIAL.CAT

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús del lloc web: www.vivencial.cat com a propietat de CATEXPERIENCE SL.

Identificació de les parts

D’una part, CATEXPERIENCE SL (en endavant l’”agència”), Agència de Viatges Majorista-Minorista amb inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, amb telèfon de contacte 628707932 i direcció de correu electrònic hola@vivencial.cat.

I, de l’altre part, la persona física, en endavant usuari, que accedeix a la pàgina per informar-se i contractar serveis oferts a través de la web.

L’usuari declara que és major d’edat, (major de 18 anys) i que té capacitat legal per adquirir els serveis oferts a través de la web conforme les presents condicions generals, que comprèn i entén en la seva totalitat. En el cas de contracte per part d’un menor d’edat, l’agència no serà en cap cas responsable i serà el menor, els pares o els tutors legals qui hauran d’assumir els costos que pugui ocasionar.

La utilització de la web suposa un acord entre l’usuari i l’agència, mitjançant el qual aquesta accepta expressament l’adhesió plena i sense reserves a totes i cada una de les condicions generals publicades per l’agència en el moment en què l’usuari accedeix al portal, especialment les establertes sobre la limitació de responsabilitat tant per l’agència com per qualsevol proveïdor de serveis turístics o de viatges. Per tant, l’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que aquestes pot ser que hagin sofert algunes modificacions des de l’última vegada que s’hi va accedir.

 

Condicions Especials

Accés i ús de contrasenyes de l’usuari

Al registrar-se a www.vivencial.cat l’usuari pot disposar del nom d’usuari (el seu correu) i una contrasenya escollida per ell mateix.

L’usuari és responsable de custodiar i tractar de forma confidencial la contrasenya, evitant l’accés a ella de terceres persones no autoritzades. L’usuari accepta fer-se responsable de les conseqüències econòmiques derivades de qualsevol utilització de la web que es produeixi mitjançant l’ús de la contrasenya de l’usuari proporcionada per l’agència, així com per la utilització de les contrasenyes de l’usuari per tercers.

Així mateix, l’usuari declara que tota la informació subministrada per ell per l’accés a la web i durant la utilització de la mateixa, és verídica, completa, precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts a la web.

 

Contingut de la informació i limitació de la responsabilitat

La informació continguda a la web és oferta per conveniència de l’usuari. L’elaboració i actualització de la informació sobre les ofertes, productes o serveis, preus, rutes, circuits, escapades, característiques o qualsevol altre dada o informació rellevant sobre els productes i serveis oferts a través de la web, correspon a l’agència.

Sense perjudici del disposat en el paràgraf anterior, l’agència en compliment dels seus estàndards de qualitat i atenció integral a l’usuari, desenvolupa els seus majors esforços amb la finalitat de revisar contínuament la informació publicada utilitzant la seva tecnologia i personal qualificat; malgrat això, la informació no està exempta de contenir de forma excepcional imprecisions, errates o qualsevol gènere d’error material o aritmètic generat de forma involuntària. L’agència no garanteix l’exactitud o diarietat de la informació o contingut de la web, no podent-se atribuir igualment la implicació alguna en la responsabilitat que fos atribuïble als prestadors dels serveis per les dades errònies aportades pels mateixos per a la comercialització dels serveis per mitjà de la web. En particular, l’agència estarà facultada per reutilitzar tota responsabilitat en el supòsit d’errors tipogràfics o numèrics amb respecte que hagi operat amb diligència i immediatesa exigible i de bona fe tant per la seva correcció com per informar a l’usuari al respecte i reintegrar qualsevol quantitat anticipada en el seu cas; aquesta exoneració de responsabilitat serà especialment aplicable en el supòsits d’adquisició dels serveis en els quals es detecti un preu de venta desproporcionalment desajustat respecte al valor de mercat raonable del producte i per tant, notòriament erroni per la percepció de l’usuari mig.

 

Adquisició de productes i serveis

A través de la web, l’usuari te accés a la informació sobre productes i serveis de tercers relacionada amb el turisme i els viatges i, en determinats casos, podrà realitzar reserves i compres d’aquests productes. En particular, la venta a l’usuari de viatges combinats i demés productes i serveis turístics a traves de la web, es portarà a terme per l’agència, agència de viatges que disposa de tots els permisos i llicències necessaris per el desenvolupament de la seva activitat.

La contractació dels serveis es realitzarà amb consideració de (i) les presents condicions generals, (ii) les condicions generals específiques establertes per cada tipologia de servei (hotels, activitats, etc) i (iii) les condicions particulars que es puguin establir dels serveis contractats així com a (iii) la normativa corresponent de l’aplicació d’aquestes condicions generals i específiques. Sense prejudici de tot allò disposat anteriorment, la contractació de viatges combinats quedarà subjecta al que disposa l’article 154 del RD Legislatiu 1/2007 i l’article 16 del Decret 168/1994 de Reglamentació d’Agències de Viatges de Catalunya.

Es poden consultar les condicions d’anul·lació al correu: hola@vivencial.cat.

La realització per part de l’usuari de les reserves i compres de producte o serveis d’aquells proveïdors i organitzadors de viatges combinats que l’usuari esculli, quedarà subjecta per tant als termes i condicions específiques que tals proveïdors o organitzadors de viatges estableixin en cada cas, que es mostraran en el contracte de viatges combinats que s’entregarà posterior a la reserva i pagament del viatge, juntament amb l’entrega de la documentació.

La realització per part de l’usuari de les reserves i compres de producte o serveis d’aquells proveïdors i organitzadors de viatges combinats que l’usuari esculli, quedarà subjecta per tant als termes i condicions especifiques que tals proveïdors o organitzadors de viatges estableixin en cada cas, que es mostraran en el contracte de viatges combinats que s’entregarà posterior a la reserva i pagament del viatge, juntament amb l’entrega de la documentació.

L’usuari accepta i respecte els termes i condicions de compra que s’estableixen per qualsevol proveïdor o organitzador que ell/ella esculli contractar, incloent el pago de qualsevol import meritat i el compliment de qualsevol norma o restricció respecte de la disponibilitat de tarifa, productes o serveis.

Els proveïdors de productes o serveis i els organitzadors de viatges combinats, cada un dins de l’àmbit de les serves respectives obligacions, seran responsables front l’usuari del compliment de les obligacions derivades de la normativa en vigor i dels termes i condicions de venta de cada un dels productes i serveis o viatges combinats que es contractin, sense que l’agencia assumeixi l’obligació ni responsabilitat respecte d’aquells productes o serveis que no presti directament.

Totes les reserves que s’efectuïn en la nostra web, queden gravades i per consegüent, arxivades de forma automàtica en el nostre sistema. Proba d’això es la pagina de confirmació de la reserva, on s’indica automàticament el client el numero de reserva o localitzador de la mateixa així com totes les dades de la mateixa. A més a méss, el sistema envia automàticament al correu electrònic del client amb la informació de la reserva juntament amb el numero de localitzador i totes les indicacions sobre la forma de pago (en el cas de no haver-se efectuat) i l’enviament de la documentació. També s’indica sempre un telèfon de contacte per resoldre qualsevol dubte. El contracte d’adquisisció dels serveis mitjançant la web es formalitzarà en llengua catalana.

 

Dret de desistiment

Es la facultat que te l’usuari de deixar sense efecte el contracte de viatges combinats en determinats casos sense necessitat de justificar la seva decisió ni assumir penalització alguna. El consumidor te la facultat de desistir del viatge contractat en qualsevol moment abans de la sortida del viatge. No obstant, si aquest desistiment es produeix dins dels 15 dies anteriors a la sortida del viatge, haurà d’abonar una penalització en funció del temps que falti per la sortida del viatge, que serà de:

 • El 5% del preu del viatge si es produeix amb una antelació de més de 10 y menys de 15 dies.
 • El 15% del preu del viatges si es produeix amb una antelació entre 10 i 3 dies.
 • El 25% si es produeix dins de les 48h anteriors a la sortida del viatge.

El consumidor no tindrà que abonar el percentatge algun en concepte de penalització si el desistiment té lloc per causa de força major. A aquests afectes, es considera causa de força major la mort, accident o malaltia greus del consumidor o d’alguna de les persones amb qui convisqui o qualsevols suposat anàleg que li impedeixi participar del viatge.

En tots els casos, el consumidor haurà abonar els costos de gestió i anul·lació que produeixi el desistiment. El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba a coneixement de l’agència. Conegut el desistiment, la agencia haurà de tornar al consumidor les quantitats abonades en el termini màxim d’un mes, deduïts els costos de gestió i anul·lació justificats i penalitzacions. En el cas que el viatge combinat estigues subjecte a condicions econòmiques especials de contractació tals com flete d’avions, tarifes especials o altres anàlegs, els costos de gestió, els costos d’anul·lació i les penalitzacions seran els que indiqui de modo explícit el follet de viatge o els acordats de manera particular en el moment contractual.

 

Forma de pagament

L’usuari es compromet a abonar els serveis i els productes contractats mitjançant la utilització de alguna dels següents mitjans de pagament que es detallen a la pagina de pagament.

 • Targetes de Dèbit (Visa Electrón i Maestro) o Crèdit (Visa, Master Card o American Expres).
 • Pagament per transferència bancaria amb un termini de 24h des de la sol·licitud dels serveis al número facilitat a l’usuari per l’agència.
 • A través de l’empresa Paypal.

La compra de qualsevol producte només serà efectiu en el moment en que es realitzi el càrrec de l’import total del viatge de manera vàlida a la targeta de crèdit subministrada per l’usuari, o es rebi l’import de dita compra amb el justificant de transferència bancaria, pudent fins a dit moment, ser cancel·lada per part de l’agencia sense que l’usuari tingui dret a reclamació alguna.

El fet de sol·licitar una reserva implica el compromís per part del client d’autoritzar el càrrec a la targeta de crèdit que subministra. En el cas de que no sigui possible realitzar el càrrec a la targeta de crèdit (càrrec rebutjat), l’usuari accepta que l’agencia no emeti la reserva efectuada.

 

Entrega de la documentació

Una vegada realitzat el pagament del viatge, l’agencia entregarà al client la documentació del viatge, enviant-la directament al seu correu electrònic quan es tracti de documents o bons de presentació electrònics, enviant-li per missatger al domicili o direcció d’entrega especificats pel client o entregat directament a les oficines de l’agencia o per un dels proveïdors del viatge.

Després de la formalització de la reserva, l’usuari haurà de revisar el contingut de la mateixa amb la finalitat d’identificar possibles errors materials en la introducció de dades; per donar tràmit a la seva correcció, caldria trucar a 628707932 o enviar un correu electrònic a hola@vivencial.cat.

 

Política de privacitat

L’agència, respecte el seu dret a la intimitat i per tant, aplicarà tota la normativa vigent amb objecte de protegir la identitat de cada un dels seus usuaris. L’informem a continuació de tots els detalls en referencia al registre i tractament de la seva informació d’acord amb el disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

Informació sobre l’ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa la Llei 13/1999 de la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Per poder reservar els serveis que l’agència ofereix a través de la seva web, l’usuari haurà de proporcionar-nos les dades de caràcter personal que s’indiquen al registre de clients. D’aquesta forma, ens permetrà personalitzar-li els nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats.

L’usuari es compromet a actualitzar periòdicament dita informació, fent-nos saber qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades i que hagi registrat a la nostra web. Per la utilització del nostre lloc web, es necessària la utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de mantenir la informació d’estat mentre exploren diferents pagines del nostre lloc web i tornar al lloc web en un moment posterior. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

En compliment de lo establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) informem a l’usuari que, després d’emplenar el Registre de Clients, les seves dades personals quedaran emmagatzemades als fitxers de propietat de Laia Andreu Pejoan. Aquests fitxers es troben registrats a l’Agència de Protecció de Dades i tot el procés d’obtenció, emmagatzematge i manteniment es troben sotmesos als mecanismes de seguretat corresponents segons estableix la llei. L’agència no comunicarà les seves dades personals a cap tercer aliè a la organització.

En el cas que l’usuari desitgi contractar els productes i serveis que s’ofereixin a la nostra web, l’agència haurà de comunicar a les demés empreses, proveïdors o organitzadors de la mateixa, les seves dades personals: nom i cognoms, absolutament imprescindible per poder tramitar la reserva, i aquells de caràcter opcional que reflexi les seves preferències per a la prestació del servei contractat.

Així mateix s’entén que les dades que l’usuari ha registrat voluntàriament son verídiques, i als efectes del que diposa l’article 34.e) LOPD, presta el seu consentiment de forma implícita en la contractació del servei o en reclamacions al mateix per poder transferir les seves dades als destinataris y, en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destí a qualsevol país del mín, inclús aquells que no ogfereixin un nivell de protecció equiparable a la exigida per la LOPD.

L’usuari podrà exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició que la LOPD li otorga mitjançant correu electrònic dirigit a hola@vivencial.cat en el termes que estableix l’Agència de Protecció de Dades.

 

Butlletins de viatge i Publicitat

Les comunicacions i els seus annexes tenen com a destinatari la persona a la que va dirigida, pel que si vostè ho rep per error ha de notificar-ho al remitent i eliminar-ho del seu sistema, sense poder utilitzar, total o parcialment, per cap finalitat. El seu contingut pot tenir informació confidencial o protegida legalment i únicament expressa l’opinió del remitent. L’ús del correu electrònic via internet no permet assegurar ni la confidencialitat dels missatges ni la seva correcta recepció. En el cas de que el destinatari no accepti la utilització del correu electrònic, haurà de posar en coneixement immediatament. A través del registre i de l’acceptació expressa d0aquestes condicions per part del client per rebre el nostre butlletí de turisme, l’usuari accepta també la possibilitat de rebre impactes publicitaris, inclosos dins de tals butlletins.

Utilitzarem la informació de que disposem de l’usuari per enviar-li ofertes, promocions i recomanacions sobre productes i serveis que pensem que poden ser del seu interès.

L’agencia i l’usuari es comprometen a operar en total conformitat amb la Política de Publicitat no consentida regulada per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE). En particular, es comprometen a:

 • Les dades de l’usuari seran tractades confidencialment i allotjades a servidors segurs que compleixen amb els requisits establerts per la legislació espanyola en materia de protecció de dades de caràcter personal.
 • No cedir aquestes dades a cap societat aliena a l’agència.
 • No enviar missatges electrònics no sol·licitats per l’usuari.
 • Incloure la paraula publicitat al Butlletí de Turisme que s’hagin subscrit els usuaris.
 • Permetre a l’usuari, en aquests enviaments, donar-se de baixa o modificar les seves dades.
 • L’usuari permet a l’agencia utilitzar aquestes dades per pa prestació dels serveis i comunicacions entre l’agència i l’usuari per diferents vies: e-mail, plataformes socials, telèfon o missatges a mòbils.

Dins de la web, hi ha enllaços a altres webs que ofereixen informació a l’usuari sobre els quals, l’agència no té cap control y dels que lògicament no es fa responsable. L’agència no dona garanties de la informació de cap d’aquests llocs web de tercers, els quals, han estat inclosos per l’agència, ja que poden resultar útils pels usuaris.

El viatger es responsable de complir amb tots els requisits governamentals de documentació de entrada, sortida i altres requeriments. Aquesta informació es pot trobar a la pàgina del Ministeri de Assumptes Exteriors Espanyol (www.mae.es) L’agència podrà incorporar condicions específiques addicionals que es faran constar a la web.

 

Informació general, legislació i jurisprudència

L’agència es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment. En qualsevol cas, serà d’aplicació les condicions que estigueren en vigor quan el client va formalitzar la seva reserva, i les posterior si aquestes fossin més favorables pels interessos del consumidor.

Si qualsevol clàusula incluïda a aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta clàusula o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç.

L’agència es reserva el dret a denegar i retirar l’accés a la web en qualsevol moment i sense necessitat de pervi avis a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o que facin un mal us dels serveis i els continguts publicats en aquest.

Les presents Condicions Generals, estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts es sotmeten, a la seva lliure elecció, per la resolució de conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats y tribunals del domicili de l’usuari.